Blogia
A.P.O.E.G.A.L.

AVALIACIÓN E PROMOCIÓN NA ESO (2)

Achegovos as propostas a debate no meu centro.  Espero os vosos
comentarios

Toñi

EXCEPCIONALIDADE NA PROMOCIÓN E TITULACIÓN

Tendo en conta que a Orde do 21 de decembro de 2007 pola que se regula a avaliación na ESO na Comunidade Autónoma de Galicia contempla:

 

1.- No artigo 7 pto. 1 establece a posibilidade de obter o título con 1,2 e, ecepcionalmente con 3 materias suspensas sempre que a natureza e o peso destas no conxunto da etapa non lle impediu alcanzar as competencias básicas e os obxectivos da etapa.

2.-No artigo 7 pto. 3 establece que o alumnado que curse programas de diversificación curricular poderá obter o título tendo superado os dous ámbitos e con avaliación negativa en dúas materias como máximo e, excepcionalmente en tres se ten acadadas as competencias básicas e os obxectivos xerais da etapa.

3.-No artigo 6º, pto. .3 establece a posiblidade de promocionar excepcionalmente con 3 materias suspensas sempre e cando se considere que a natureza das dificultades non lle impedirá seguir con éxito o curso seguinte, que ten expectativas favorables de recuperación e que a dita promoción beneficiará a súa evolución académica.

4.-No artigo 6 pto. 11 e artigo 7 pto. 8 establece que ditas decisións requerirán o acordo favorable da maioría simple do equipo docente..

 

Formulanse as seguintes propostas, en relación á excepcionalidade, para o seu debate:

 

Titulación

Proposta 1

Criterios a cumplir:

-Ter acadadas en termos xerais as competencias básicas e os obxectivos da etapa, aínda que teña 3 materias suspensas./ Versión 2: Con 1 materia promocionará sempre. Con 2 e 3 promocionará sempre que dúas delas non sexan materias instrumentais (lingua galega e literatura, matemáticas e lingua castelá e literatura) e que teña acadados en termos xerais as competencias básicas e os obxectivos da etapa./

-Actitude positiva nas materias non superadas ( traballar na aula, presentación ás probas de setembro, asistencia ás clases de pendentes, se é o caso).

-Circunstancias persoais e familiares a ter en conta ( enfermidade ou calquera situación excepcional que poida estar a influir no rendemento escolar do/a alumno/a). Ditas circunstancias deben estar debidamente acreditadas.

Procedemento a seguir:

-Todo o alumnado con 1,2 e 3 materias será sometido á votación do equipo de avaliación.

-A xunta de avaliación antes de proceder á votación terá en conta se cumple os requisitos mencionados.

-Acordo simple da maioría do equipo docente, tal é como establece a norma.

 

Proposta 2

Criterios a cumplir:

-As materias con avaliación negativa non poden computar máis de 8 periodos lectivos semanais. - -Actitude positiva nas materias non superadas ( traballar na aula, presentación ás probas de setembro, asistencia ás clases de pendentes, se é o caso).

-Circunstancias persoais e familiares a ter en conta ( enfermidade ou calquera situación excepcional que poida estar a influir no rendemento escolar do/a alumno/a). Ditas circunstancias deben estar debidamente acreditadas.

Procedemento a seguir:

-Todo o alumnado con 1,2 e 3 materias será sometido á votación do equipo de avaliación.

-A xunta de avaliación antes de proceder á votación terá en conta se cumple os requisitos mencionados.

-Acordo simple da maioría do equipo docente, tal é como establece a norma.

 

 

Promoción

 

Criterios a cumplir:

-Que a falta de coñecementos nestas materias non lle impida ter un aproveitamento no curso seguinte.

-Existan expectativas razoables de recuperación.

-A promoción beneficie a súa evolución académica.

-Actitude positiva nas materias non superadas ( traballar na aula, presentación ás probas de setembro, asistencia ás clases de pendentes, se é o caso).

-Circunstancias persoais e familiares a ter en conta ( enfermidade ou calquera situación excepcional que poida estar a influir no rendemento escolar do/a alumno/a). Ditas circunstancias deben estar debidamente acreditadas.

Procedemento a seguir:

-Todo o alumnado con 3 materias será sometido á votación do equipo de avaliación.

-A xunta de avaliación antes de proceder á votación terá en conta se cumple os requisitos mencionados.

-Acordo simple da maioría do equipo docente, tal é como establece a norma.

 

 

2 comentarios

Mónica Pérez -

Ola a todos/as!

Paréceme moi interesante compartir o tema da interpretación da orde de avaliación.
Comento o que sucedeu no meu centro. Despois dunhas cantas comisións de coordinación pedagóxica decidimos, a nivel centro, unha serie de condicións coa finalidade de unificar criterios e que non houbese diferenzas significativas entre as decisións dun ou doutro equipo docente. Resumindo, esas condicións eran:

- para promocionar con tres materias ou titular o alumnado tiña a obrigatoriedade de presentarse ás probas, e tamén se tiña en conta o carácter instrumental de ditas materias.

Fíxose unha consulta a inspección, xa que moitos pensabamos que a cousa non se axustaba moito á Orde. E así foi. A contestación (por escrito) enfoca o tema desde a perspectiva da "decisión do equipo docente" e se nos dí, literalmente o seguinte:

"É unha decisión do equipo docente analizar e valorar si se dan os aspectos sinalados no artigo 7.2 (no caso da titulación) e polo tanto, establecer os criterios citados (refírese aos nosos como centro) no PEC, impediría ao equipo docente a decisión da titulación tal como se establece no citado artigo"

O que nos leva a revisar outra vez o tema.
Agora estamos traballando no sentido de establecer unhas orientacións que aseguren que en todas as sesións de avaliación, sexa quen sexa o titor/a e os membros do equipo docente, se manexe a mesma información sobre cada alumno para tomar estas decisións, antes de proceder á votación.

En fin, todo sexa por acadar esa maior "obxectividade" que tanto nos preocupa... Personalmente creo que non hai que perder a perspectiva: estamos falando do título de graduado en ESO... en ESO!!, que non é ningunha licenciatura nin doctorado. Ademais xa sabemos que se pode acadar un título de licenciado sen ter aprobado todo, non?...

Saúdos a todos/as.

Toñi -

Hola a todos:

Penso que seria interesante que se formularan as seguintes consultas á
consellería:
1.-titulación na ESO. Cando o artigo 7.2. fala de 1,2 e,
excepcionalmente, 3 materias suspensas ten que someterse a criterio do profesorado
nos 3 casos.
2.-O que apuntaba Marta Moro sobre o consello orientador, xa que é
certo que a nova orden de avaliación non o contempla.

Nota:Eu xa intentei facer a consulta a través da " caixa correos"
internet, pero este servizo non parece estar activo. Tamén intentei poñerme
en contacto telefónico e tampouco o conseguin.

Espero as vosas noticias. Grazas por todo. Toñi